KAFO

股東專區

證券櫃檯買賣中心
股利政策

由公開資訊觀測站的『股東會及股利-->股利分派情形-董事會通過』取得本公司股利資訊。請記得在公開資訊觀測站輸入本公司股票代號:4510

證券櫃檯買賣中心 公開資訊觀測站
主要股東名單 SHAREHOLDERS' MEETING
製表時間:2021/04/11 每股面額十元
股東名稱 持有股數 持股比例
和鑽投資股份有限公司 16,501,826 15.28%
仟鑽股份有限公司 10,464,999 9.69%
邁鑫機械工業股份有限公司 2,500,000 2.31%
全正股份有限公司 2,111,000 1.95%
莊宇龍 1,862,360 1.72%
黃豐義 1,611,000 1.49%
豪慶投資有限公司 1,517,855 1.41%
孫永祿 1,514,501 1.40%
莊富美 1,499,672 1.39%
林俊宏 1,425,000 1.32%
股東會 Shareholders' Meeting
年度 標題 檔案下載
2021 109年股東會年報
2021 110年股東會開會通知
2020 108年股東會年報
2020 109年股東會議事錄
2020 109年股東會開會通知
2020 109年股東會議事手冊
2019 108年股東會議事手冊
2019 107年度股東會年報
2019 108年股東會議事錄
2019 108年股東會開會通知
2018 107年股東會議事錄
2018 107年股東會開會通知
2018 106年度股東會年報
2018 107年股東會議事手冊
2017 105年度股東會年報
2017 106年股東會議事錄
2017 106年股東會議事手冊
2017 106年股東會開會通知
2016 104年度股東會年報
2016 105年股東會議事錄
2016 105年股東會議事手冊
2016 105年股東會開會通知
2015 104年股東會開會通知
2015 104年股東會議事手冊
2015 103年度股東會年報
2015 104年股東會議事錄
2014 103年股東會開會通知
2014 103年股東會議事錄
2014 102年度股東會年報
2014 103年股東會議事手冊
2013 101年度股東會年報
2013 102年股東會議事錄
2013 102年股東會議事手冊
2013 102年股東會開會通知
2012 100年度股東會年報
2012 101年股東會議事錄
2012 101年股東會議事通知
2012 101年股東會開會通知
2011 099年度股東會年報
2011 100年股東會議事錄
2011 100年股東會議事手冊
2011 100年股東會開會通知
2010 098年度股東會年報
2010 099年股東會議事錄
2010 099年股東會開會通知
2010 099年股東會議事手冊
2009 097年度股東會年報
2009 098年股東會議事錄
2009 098年股東會議事手冊
2008 096年度股東會年報
2008 097年股東會議事手冊
2008 097年股東會開會通知
2008 097年股東會議事錄
2007 095年度股東會年報
2007 096年股東會議事手冊
2007 096年股東會開會通知
2007 096年股東會議事錄
2006 095年股東會議事手冊
2006 095年股東臨時會議事手冊
2006 094年度股東會年報